+371 22841890

CAM01046

PRIVĀTMĀJU BŪVNIECĪBA UN PROJEKTĒŠANA

Kā tas notiek? SOLI PA SOLIM:

IDEJAS APDOMĀŠANA
Mājas iecere ir jāapsver domās, jāapspriež ar ģimeni u.c. mājā paredzamajiem iedzīvotājiem. Lielisks variants ir uzzīmēt aptuvenu  skici uz papīra, aplūkot līdzīgas ēkas vai mājas, kurām ir tieši tādas īpašības, kuras vēlaties redzēt savā mājā. Jārēķinās ar gatavību mājas būvniecībai veltīt savu laiku un līdzekļus, jo, saprotams, māja nav uzceļama vienā dienā, un privātmāja ir ļoti nozīmīgs elements cilvēku dzīvē, lai lēmumi netiktu pieņemti pārsteidzīgi.

KONSULTĀCIJA
Nākošais solis ir tikšanās klātienē ar arhitektu. Izspriedīsim svarīgākos mājas projektēšanas un arī būvniecības jautājumus, un izstrādāsim Jūsu mājas projekta skici – ēkas plānus, fasādes, novietnes plānu, ievērojot Jūsu vajadzības, zemes īpašuma situāciju utt.

PROJEKTA  PRECIZĒŠANA
Pēc tam kādu laiku – tās var būt dažas nedēļas, ir vērts veltīt laiku skrupulozākai mājas projekta apdomāšanai, apspriešanai ģimenes lokā, jo, iespējams, radīsies vēl kādas papildu idejas, pārdomas, vajadzības un izmaiņas. Par tām sazināsimies elektroniski, tās ieviesīsim projektā, nosūtot izmainītās skices.

TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
Paralēli līdzšinējiem darbiem – jāpasūta mērniekam izstrādāt zemes īpašuma topogrāfisko plānu, ja īpašums liels – netiek uzmērīts viss zemes gabals, pietiek ar teritoriju ap ēku. Topogrāfiskais plāns pilnībā gatavs ir apmēram 30 dienās. Gatavais topogrāfiskais plāns tiek izmantots, lai izstrādātu ēkas novietnes plānu – t.s. ģenerālplānu.

BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ  IESNIEGŠANA BŪVVALDĒ
Būvprojektu minimālā sastāvā” ir gatavs pirmreizējai iesniegšanai pasūtītās ēkas administratīvās teritorijas atbildīgajā būvvaldē. Pirms iesniegšanas būvvaldē ir jāparaksta trīs projekta eksemplāri (viens arhitektam, otrs – pasūtītājam, trešais – būvvaldei) un jāpievieno klāt “Būvniecības ieceres iesniegumu” (projektētāja un īpašnieka papildināts un parakstīts).

BŪVPROJEKTA PRECIZĒŠANA
Saņemot no būvvaldes akceptēto “Būvprojektu minimālā sastāvā” divos eksemplāros un būvvaldes izsniegto projektēšanas nosacījumu dokumentu – “Būvatļauja“, var apdomāt vēl pēdējās veicamās izmaiņas projektā, ja tādas ir, un vienoties par pilnā tehniskā projekta izstrādi “Būvprojekts pilnā sastāvā“. Līdz tam “Būvatļauja” vēl nedod tiesības likumīgi sākt būvdarbus. Noteikti ir jāizpilda tajā minētie nosacījumi un prasības ēkas pilnai projekta izstrādei.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE
Tiek izstrādāts pilns būvprojekts, iekļaujot visas tehniskā projekta sadaļas. Līdz ar šo pasūtītāja radošā dalība projekta tapšanā ir beigusies – atliek vien gaidīt, kad projekts būs gatavs (parasti tas aizņem ne ilgāk kā 60 dienas), paralēli papildus kārtojot būvvaldes pieprasītos dokumentus (tehniskos noteikumus u.c.) atbilstoši būvvaldes prasītajam “Būvatļaujā”.

BŪVPROJEKTA IESNIEGŠANA
Gatavais būvprojekts jāparaksta tā autoriem un pasūtītājam, un 3 eksemplāros jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai, kopā ar dokumentu “Būvatļauja”.

PROJEKTA SASKAŅOŠANA BŪVVALDĒ
Būvvalde pēc projekta saskaņošanas izsniedz 2 eksemplārus (trešais glabājas būvvaldes arhīvā), viens eksemplārs – pasūtītājam, otrs – projektētājam, un “Būvatļaujas” dokumentu, kurš nu jau ir papildināts ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, atliek vien izpildīt pārējās prasības.

PRASĪBU IZPILDE
Pasūtītājs izpilda pārējās būvvaldes prasības, kas  parasti ietver jaunbūves civiltiesisko apdrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanas līgumu u.c. , un vienu būvprojekta eksemplāru kopā ar “Būvatļauju” un iesniegumu iesniedz būvvaldē, lai saņemtu atļauju uzsākt būvdarbus.

ATĻAUJA UZSĀKT BŪVDARBUS
Saņemot no būvvaldes būvprojekta eksemplāru un “Būvatļaujas” dokumentu ar atzīmi “atļauja uzsākt būvniecību” var droši un likumīgi ķerties klāt būvdarbiem.

 

Piezīmes
Pēc projekta saskaņošanas būvatļaujas atļaušanu var izņemt līdz 1 (vai 2) gadu laikā (sīkāk par šo jautājumu var noskaidrot savā pilsētas būvvaldē). Ja vien nav plānots būvdarbus uzsākt jau nākošajā dienā pēc būvatļaujas saņemšanas, tad būvatļaujas saņemšanu var veikt arī vēlāk – pavasarī, vasarā, pēc pusgada – kad vien tas ir nepieciešams. Atbilstoši būvniecības norisei, saņemto būvēšanas atļauju vajag pagarināt ik pēc gada, vai diviem gadiem (atkarībā uz cik ilgu laiku tā izsniegta, bet to parasti izsniedz  saistībā ar civiltiesiskās apdrošināšanas termiņu – ja tas ir 2 gadi, tad būvatļauja arī derīga 2 gadus, pēc termiņa beigām tā atkal jāpagarina), līdz ēka ir pabeigta un nododama ekspluatācijā. Kopējais maksimālais termiņš būvniecībai ir 8 gadi.

Kas ir topogrāfiskā uzmērīšana?

-topogrāfiskās informācijas – virszemes situācijas, pazemes inženiertīklu iegūšana, sagatavošana un apstrāde, kā arī saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un būvvaldi.

Tas nepieciešams gadījumos, kad paredzēts veikt dažāda rakstura būvdarbus, kā arī izstrādājot detālplānojumus un zemes ierīcības projektus.Topogrāfisko informāciju izdrukās attālo dažādos mērogos: M 1:250,  M 1:500, M 1:1000. Uzmērīšanu drīkst veikt tikai ģeodēziskos darbos sertificēti speciālisti.

Kas ir būvprojekts minimālā sastāvā?

-būvprojekts minimālā sastāvā ir nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai. /likumi.lv/

Tas sevī ietver ēkas novietnes plānu (ģenerālplāns) uz topogrāfiskā plāna, ēkas plāni, fasādes, griezums, skaidrojošais apraksts u.c. lapas, kas nepieciešamas projekta sējuma noformēšanai. Būvvaldē iesniedzams trijos eksemplāros kopā ar projektētāja un pasūtītāja parakstītu būvniecības pieteikuma anketu.

 

Kas ir būvprojekts?

 -būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums. /likumi/lv/

Būvprojekts ir visas ēkas projekta nepieciešamās sastāvdaļas – plāni, fasādes, griezumi, novietnes plāns, skaidrojošais apraksts, ugunsdrošības prasības u.c. papildus prasību raksti (darbu organizācijas projekta raksts, energoefektivitātes raksts utt.), būvkonstrukciju risinājumi, komunikāciju (ūdensvads, elektrība, kanalizācija u.c. pieslēgumi) risinājumi. Pilns būvprojekts arī sagatavojams trijos eksemplāros un iesniedzams būvvaldē, kopā ar būvvaldes izsniegto dokumentu “Būvatļauja”.

Kas ir būvatļauja?

-administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. /likumi/lv/

Kas ir būvobjekta ģenerālplāns?

-uz topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženierkomunikāciju izvietojumu. /likumi.lv/

Kā noskaidrot, vai konkrētajā zemes īpašumā drīkst būvēt māju?

– internetā ir atrodami katram Latvijas novadam detālplānojumi – tajos būs redzams, kāda ir paredzētā konkrētās teritorijas apbūve (piemēram mazstāvu dzīvojamā apbūve, vai rūpnieciskās apbūves zona uc).   Ja tā ir lauksaimniecības zeme, tad bez papildus sarežģījumiem uz tās var būvēt “lauksaimniecībai nepieciešamās būves” – šķūņus, kūtis, saimniecības ēkas u.c. Lai būvētu dzīvojamo māju – zeme zem paredzētās mājas vietas jātransformē, līdzīgi arī teritorijās kas skaitās “meža zeme”. Precīzāk  gan iesakām pakonsultēties ar pašvaldības/būvvaldes ierēdni tiešā veidā, noskaidrojot, vai vēlamajai teritorijai ir detālplānojums, vai ir izstrādāti kādi projekti u.c. Ja ir vēlme pašam papētīt, tad viens no interneta resursiem ir  www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas karte, kur uzskatāmi var atrast spēkā esošus detālplānojumus, lokālplānojumus un arī tos zemesgabalus, kuriem tikko uzsākta izstrāde.
Savukārt Būvniecības Informācijas sistēmas E-pakalpojumu sadaļā Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem  iekļauta informācija par dažādu būvju projektu mērķi,  tostarp iekļaujot  arī objektu esošo būvniecības stadiju. Turpat var pārslēgties uz ģeotelpisko informāciju un, vadoties pēc kartes, atrast sev interesējošo zemes gabalu.

Kādi procesi vēl jāveic, lai nodotu māju ekspluatācijā?
Ar atļauju uzsākt būvniecības procesu un pašas ēkas būvniecību vien nepietiks. Līdztekus notiekošajiem būvdarbiem, ir nepieciešams veikt noteiktus mērījumus – izpildmērījumus un kadastrālo uzmērīšanu. Tā norisei dots tikpat ilgs laiks kā pašas ēkas būvniecībai no atļaujas saņemšanas brīža – maksimums 8 gadi. Līdz ar būvniecības pabeigšanu un attiecīgi iesaistīto institūciju atzinumu saņemšanu, var iesniegt būvvaldē ierosinājumu par objekta nodošanu ekspluatācijā. Pozitīva iznākuma rezultātā 14 dienu laikā būvvaldē tiek pieņemts akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Privātmāju būvniecība un projektēšana

Lēmums par privātmājas būvniecību ir ļoti svarīgs ikvienai ģimenei. Sākot jau ar projektēšanu Jūs tiksiet iesaistīts visos procesos, Jūsu vēlmes tiks ņemtas vērā un tiks rasti vislabākie risinājumi.

Pateicoties mājas kā produkta unikālajām īpašībām, bieži vien klientus māc bažas un nenoteiktība, tādēļ nepieciešams labs sabiedrotais, kas ar zināšanām un pieredzi ieteiks un risinās radušos jautājumus. Privātmājas būvniecības un dizaina izvēle bieži vien balstās uz vairākiem faktoriem – estētisko, finansiālo un tehnisko un bieži šie iepriekšminētie punkti ir saistāmi ar kompromisu rašanu.

Privātmāja kā produkts ir unikāls divu iemeslu dēļ:

 • Māja ir viens no dārgākajiem un svarīgākajiem lēmumiem, ko cilvēks savā mūžā pieņem.
 • Katrs mājas projekts savā ziņā ir unikāls.

Izvēloties plānu

Mājās lielumam ir jāatbilst Jūsu prasībām un vajadzībām, turklāt jāņem vērā nākotnes perspektīva (piemēram, bērnu piedzimšana). Mēs piedāvājam jau gatavus tipveida projektus, kurus nepieciešamības gadījumā varam pielāgot Jūsu vēlmēm, kā arī izstrādājam individuālus māju plānus.

5 posmi koka karkasa māju būvniecībā

Pasīvo māju projektēšana un būvniecība prasa pastiprinātu uzmanību pievērst detaļām un veiksmīgai komunikācijai starp iesaistītajām pusēm salīdzinājumā ar tradicionālo būvniecību.

Šo sarežģīto mājas būvniecības procesu, var sadalīt piecos posmos:

 1. Izsapņo un nodefinē. Savu izsapņoto māju ir nepieciešams vizualizēt. Izskati mūsu projektus un galerijas, atzīmē, kas patīk, kas nē. Vienlaicīgi nosaki sava budžeta griestus un sāc apsvērt būvniecības procesu.
 2. Atrodiet savas sapņu mājas zemi. Iegādājoties zemi, noskaidrojiet pašvaldības prasības. Tāpat liela loma mājas būvniecības budžeta plānošanā ir elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas pieejamībai/ierīkošanai.
 3. Koka karkasa mājas dizains un budžets. Laiks savas ieceres uzlikt uz papīra! Šajā posmā būtiska ir sadarbība ar arhitektu. Būtiski atcerēties: vienkāršība ietaupa, sarežģītība – tērē.
 4. Noteikumi, grafiki, maksājumi. Izvēlies savus dizaineri un būvnieku. Mājas būvniecības laikā būtiski kontrolēt budžetu un termiņus.
 5. Koka paneļu mājas būvniecība, kas savukārt izšķir 5 būtiskus posmus:
 • Pamatu izveidi
 • Koka karkasu piegādi un montāžu
 • SIP paneļu uzstādīšanu
 • Logu un durvju montāžu
 • Ārsienu apdari

Šeit var skatīt video, kā top karkasa māja.

Uzņēmums “Northouse” piedāvā ekoloģisku koka karkasa māju būvniecību. Viena no uzņēmuma galvenajām priekšrocībām ir ekoloģisku koka karkasa māju būvniecības tehnoloģiju pārzināšana un spēja katram klientam piedāvāt individuālu risinājumu. Piedāvājam divu veidu risinājumus: tipveida projektus un individuāla projekta koka karkasa mājas. Ieskaties, varbūt šeit atradīsi savu sapņu māju, un radīsim to kopā!