+371 23001926
jpg12-1024x576

Hvordan prosjekterer man hus?

Steg for steg:

1) Idéen blir tenkt om, diskutert sammen med familien og etterpå kan de fremtidige innbyggerne tegne omtrentlige papirskisser og se på liknende bygninger eller hus som har de attraktive trekkene. Det er nødvendig å legge merke til om man er ferdig å bygge huset: det vil ta tid og ressurser, det er umulig å bygge huset i en dag fordi det er en viktig del av livet og man kan ikke ta hastige beslutninger.

2) Det neste steget er et møte med arkitekten på et verksted hvor vi vil konsentrere seg på de viktigste saker angående prosjekteringen og byggingen av huset. Vi vil tegne skissen for ditt husprosjekt – bygningsstegningen, fasaden – alt med hensyn til dine behov, situasjonen med tomta osv.

3) Etterpå skal det ta noe tid (noen få uker av og til) å gjennomtenke husprosjektet og diskutere det med familien. Her kan det oppstå noen få idéer, tanker, behov, endringer osv. Etter å ha fått dine opplysninger derom i elektronisk form skal vi gjøre endringene i prosjektet og sende den endrede skissen til deg.

4) Samtidig med disse arbeidene er det nødvendig å gi en oppgave til landmåleren for at han gjør tomtas topografisk tegning.

 

5) Den topografiske tegningen forberedes ca. i 30 dager og vi benytter den for å utarbeide mesterplanen og etterpå vil det bli mulig å forberede ”Det minimale byggeprosjektet” for å levere det til byggeadministrasjonen for første gang. Før en begynner å behandle prosjekter er det nødvendig å signere ett av dets kopier og vedlegge byggesøknaden (fullført og signert).

6) Når man får byggeadministrasjonens positiv svar angående det minimale byggeprosjektet samt ”byggetillatelsen” er det også hensiktsmessig å gjennomtenke de nyeste endringene som ville gjøres i prosjektet, hvis de eksisterer, og bli enige om å utarbeide et fullt teknisk prosjekt som heter ”Det fulle byggeprosjektet”.  ”Byggetillatelsen” er satt i anførselstegn fordi, til tross for at dens navn er så vakker og lovende, det er ikke lov å starte byggingen siden det er nødvendig å oppfylle betingelsene som står deri.

7) Vi utarbeider byggeprosjektet og alle deler av det tekniske prosjektet. Her kommer kundens kreativ deltakelse til slutt og en skal bare forvente overlevering av prosjektet og samtidig forberede tillegsdokumentene som byggeadministrasjonen kraver (tekniske regler osv.) ifølge ”Byggetillatelsen”.

 

8) Det ferdige byggeprosjekter bør signeres av dets forfattere og kunden og leveres til byggeadministrasjonen for godkjennelsen i tre kopier sammen med ”Byggetillatelsen”.

9) Etter å ha godkjent prosjektet gir byggeadministrasjonen 2 kopier (den tredje sendes til byggeadministrasjonens arkiv). Den første kopien gis til kunden og den andre gis til prosjektets forfatter. Også gir administrasjonen ”byggetillatelsen” som allerede inneholder et notat om at prosjekteringsbetingelsene hadde blitt oppfylt og at det er bare resten av kravene som bør oppfylles.

10) Kunden skal oppfylle byggeadministrasjonens andre krav slike som forsikring av den nye bygningen, avfallsavtale osv. For å få lov til byggingen skal man levere en kopi av ”Byggetillatelse” og søknaden til byggeadministrasjonen.

11) Etter å ha fått en kopi av byggeprosjektet og ”Byggetillatelsen” hvor det står ”Tillatt å starte byggearbeidene” kan man sikkert og lovlig starte byggearbeidene.

 

Anmerkninger. Etter å ha fått godgjent prosjektet er det mulig å hente Byggetillatelsen i løpet av ett år (eller to år, det skulle du spøre din byggeadministrasjon). Dersom du ikke kommer til å starte byggingen akkurat i morgen kan du hente Byggetillatelsen senere – om våren, om sommeren eller om et halvt år – når det er nødvendig. Byggetillatelsen du har hentet skal forlenges hvert år eller hvert annet år (alt etter dens gyldighetsfrist men som regel gis den i samsvar med fristen i forbindelse med ansvarsforsikringen: hvis den er 2 år, er Byggetillatelsen gyldig i løpet av 2 år og forlenges derpå) med hensyn til byggeprosessen med mindre den blir fullført og bygningen blir overlevert. Den maksimale byggefristen er 8 år.

 

Hva betyr det minimale byggeprosjektet?

1Architects3

Plasseringsplanen (mesterplanen) på den topografiske tegningen, bygningstegningen og tegningen av fasaden, snittet, forklaringen og andre papirer som trenges for prosjektet. Det minimale byggeprosjektet og byggesøknadskjemaet (fylt ut og signert av kunden) bør leveres til byggeadministrasjonen i tre kopier. Etter godkjennelsen blir to kopier gitt tilbake: den første for arkitekten og den andre for kunden. Sammen men det godkjente byggeprosjektet utsteder byggeadministrasjonen et papir som heter ”Byggetillatelse” og inneholder alle betingelsene for at det fulle bygningsprosjektet blir utarbeidet og andre krav som skal oppfylles for å få lov til å starte byggearbeidene.

 

 

Hva betyr byggeprosjektet?

– byggeprosjektet består av alle nødvendige deler av bygningsprosjektet slike som tegningene, fasadene, snittene, plasseringsplanen, forklaringen, brannsikkerhetskravene og andre tillegsdokumentene (arbeidspapiret, papiret som beskriver energieffektiviteten osv.), løsningene om byggekonstruksjonene, løsningene om ledningene (vann, strøm, kloakksystemet osv.). Byggeproskekter blir også forberedet i tre kopier og levert til byggeadministrasjonen sammen med ”Byggetillatelsen” utstedet av administrasjonen. Etter å ha godkjent byggeprosjektet utsteder byggeadministrasjonen to kopier (den første for kunden og den andre for arkitekten) og skriver notatet på Byggetillatelsen om at prosjekteringsbetingelsene hadde blitt oppfylt og at det er bare resten av kravene som bør oppfylles: man bør inngå en ansvarsforsikringsavtale for å forsikre bygningen, skrive en søknad om å få lov til å starte byggearbeidene og få notatet om at det er tillatt å starte byggearbeidene.

 

Hvordan kan jeg få vite om det er lov til å bygge huset på den bestemte tomta?

 

CAM02328

Du kan finne detaljerte planer for hvert Latvias område på internett. De viser hva en kan bygge på et konkret territorium (e.g. en boligbygning med få etasjer eller et industriområde osv.). Hvis det er et landbruksområde kan en da bygge der ”landsbruksbygninger” – skur, gårder osv. – uten noen andre problemer. For å bygge en boligbygning bør landet under det planlagte huset og det såkalte ”skogbrukslandet” omformes . Vi anbefaller deg å henvende deg direkte til kommunestyrets / byggeadministrasjonens representant.