+371 22841890
jpg12-1024x576

Kā notiek ēkas projektēšana?

Soli pa solim.

1) Ja Jums ir ideja, vēlme vai jau nobriedis mērķis uzbūvēt māju, vispirms rūpīgi izvērtējiet visas nianses, apspriediet potenciālo māju ar ģimeni un cilvēkiem, kas tajā dzīvos. Ja iespējams, uz papīra uzzīmējiet ēkas skici, aplūkojiet līdzīgas ēkas un aprunājieties ar to saimniekiem. Jārēķinās, ka mājas tapšanas gaitā Jums būs jāiegulda gan savs laiks, gan finanses. Mājas būvniecība ir ļoti svarīgs solis, un to  nevar īstenot vienā dienā. Nepārsteidzieties pieņemot lēmumus, bet visu kārtīgi apdomājiet.

2) Kad jau ir pieņemts lēmums par koka karkasa mājas būvniecību, notiek ir tikšanās ar arhitektu. Tikšanās reizē apspriedīsiet svarīgākos ar mājas projektēšanu un būvniecību saistītos jautājumus. Arhitekts, ņemot vērā Jūsu vēlmes un mājas būvēšanai paredzētā zemes gabala specifiku, izstrādās mājas projekta skici – ēkas plānus, fasādes, novietojuma plānu u.c.

3) Pēc skices izveides ieteicams pāris nedēļu veltīt mājas projekta apspriešanai ģimenes lokā un izvērtēšanai. Iespējams, Jums radīsies vēl kādas idejas un vajadzības veikt izmaiņas. Tad sazinieties elektroniski ar uzņēmuma “North House” projektu vadītāju vai arhitektu. Ēkas projektā tiks ieviestas izmaiņas un Jums tiks nosūtīta jaunā skice.

4) Lai mājas būvniecība neieilgtu, jau šajā būvniecības posmā ieteicams pasūtīt mērniekam izstrādāt zemes īpašuma topogrāfisko plānu. Ja zemes gabals ir liels, uzmērīšana nav jāveic visā teritorijā, bet gan tikai teritorijā zem un ap plānoto ēku.
5) Topogrāfiskais plāns parasti tiek pilnībā izveidots apmēram 30 dienu laikā. Uzņēmumam, kas veic ēkas projektēšanu un būvniecību, topogrāfiskais plāns ir nepieciešams, lai izstrādātu ēkas novietnes plānu – ģenplānu. Pēc tam tiek sagatavots būvprojekts minimālajā sastāvā pirmreizējai iesniegšanai būvvaldē. Taču vēl pirms  iesniegšanas būvvaldē ir jāparaksta projekta eksemplāri un jāpievieno klāt papildināts un parakstīts būvniecības iesniegums.

6 Kad tiek saņemts būvvaldes akceptētais minimālā sastāva būvprojekts un projektēšanas nosacījumu dokuments – būvatļauja. Jāņem gan vērā, likumīgi sākt būvdarbus šajā posmā nedrīkst, ir jāizpilda būvatļauja norādītie nosacījumi. Šajā brīdī silts ieteikums mājas saimniekiem ir vēlreiz apsvērt topošo māju – iespējams, ir radušās jaunas idejas un nepieciešamība veikt izmaiņas projektā. Tad tās vislabāk veikt šajā brīdī, un un ar mājas projektētāju un būvnieku vienoties par galējā tehniskā projekta izstrādi – būvprojektu pilnā sastāvā.

7)Šajā posmā tiek izstrādāts būvprojekts un visas tehniskā projekta sadaļas. Ar šo brīdi pasūtītāja radošā līdzdalība projekta tapšanā ir beigusies. Jāsagaida vēl tikai, kad projekts  būs pilnībā gatavs (parasti to pilnībā pabeidz ne ilgāk kā 60 dienu laikā), kā arī jāsagatavo būvvaldes pieprasītie papildus dokumenti tehniskie noteikumi, izpildot būvatļaujā izvirzītās prasības.

8) Gatavo būvprojektu paraksta tā autori un pasūtītājs. Tas tiek iesniegts 3 eksemplāros būvvaldē saskaņošanai kopā ar dokumentu – būvatļauja.

9) Būvvalde, pēc projekta saskaņošanas, izsniedz būvatļaujas dokumentu papildinātu ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Viens eksemplārs tiek atdots pasūtītājam, otrs – projektētājam, bet trešais eksemplārs glabājas būvvaldes arhīvā. Šajā posmā palicis izpildīt vēl tikai pēdējās prasības.Tās parasti ir jaunbūves civiltiesiskā apdrošināšana, atkritumu apsaimniekošanas līgums u.c. Viens būvprojekta eksemplārs kopā ar būvatļauju un iesniegumu tiek iesniegts būvvaldē, lai saņemtu atļauju sākt būvdarbus.
10) Saņemot no būvvaldes projekta eksemplāru un būvatļauju ar atzīmi – atļauja sākt būvniecību, var droši un likumīgi sākt ēkas būvniecību.

Piezīmes.

Pēc projekta saskaņošanas akceptēto būvatļauju var izņemt līdz 1 vai 2 gadu laikā. Katrā būvvaldē tas ir individuāli, lai top noskaidrotu, jāvēršas konkrētajā būvvaldē.

Ja neplānojat uzreiz sākt būvniecību, būvatļauju var izņemt arī vēlāk, kad vien tas nepieciešams –  pavasarī, vasarā, pēc pusgada.

Saņemto būvatļauju nepieciešams pagarināt ik pēc gada vai diviem (Tas atkarīgs no tā, uz cik ilgu laiku tā ir izsniegta.) Būvatļauju parasti izsniedz atbilstoši civiltiesiskās apdrošināšanas termiņam. Proti, ja termiņš ir divi gadi, tad būvatļauja visticamāk būs derīga 2 gadus. Pēc tam to jāpagarina atbilstoši būvniecības norisei, līdz ēka ir pabeigta un nododama ekspluatācijā. Maksimālais termiņš būvniecībai ir 8 gadi.

Kas ietilpst minimālā sastāva būvprojektā?

1Architects3

Ēkas novietnes plāns (ģenplāns) uz topogrāfiskā plāna, ēkas plāni, fasādes, griezums, skaidrojošais apraksts u.c. Lapas, kas nepieciešamas projekta sējuma noformēšanai. Būvprojekts minimālā sastāvā kopā ar aizpildītu un projektētāja un īpašnieka parakstītu būvniecības pieteikuma anketu  jāiesniedz būvvaldē trīs eksemplāros, pēc saskaņošanas, atpakaļ saņemot divus eksemplārus – vienu arhitektam, otru pasūtītājam. Kopā ar akceptēto minimālā  sastāva  būvprojektu  būvvalde izsniedz dokumentu – būvatļauju, kurā ir norādītas visas prasības ēkas pilnā projekta izstrādei, kā arī papildus prasības, kuras nepieciešams veikt, lai varētu oficiāli sākt būvniecību.

 

 

 

Kas ir būvprojekts?

Būvprojekts ir visas ēkas projekta nepieciešamās sastāvdaļas – plāni, fasādes, griezumi, novietnes plāns, skaidrojošais apraksts, ugunsdrošības prasības u.c. Papildus prasību raksti (darbu organizācijas projekta raksts, energoefektivitātes raksts u.c.), kā arī būvkonstrukciju risinājumi un  komunikāciju – ūdensvada, elektrības, kanalizācijas u.c. pieslēgumu risinājumi. Būvprojekts tiek sagatavots trīs eksemplāros un iesniegts būvvaldē kopā ar būvvaldes izsniegto dokumentu – būvatļauju. Pēc būvprojekta saskaņošanas būvvalde izsniedz divus eksemplārus (vienu – pasūtītājam, otru- arhitektam) un būvatļaujā ieraksta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Vēl tikai jāizpilda papildus nosacījumi – jāveic būves civiltiesiskā apdrošināšana, jāuzraksta iesniegums būvatļaujas saņemšanai un jāsaņem ieraksts par atļauju sākt būvniecību. Kad šie nosacījumi ir izpildīti, var oficiāli sākt būvdarbus.

Kā noskaidrot, vai konkrētajā zemes īpašumā drīkst būvēt māju?

CAM02328

Internetā var atrast katra Latvijas novada detālplānojumu. Tajā ir redzams, kādai apbūvei ir paredzētā konkrētā teritorija, piemēram, mazstāvu dzīvojamai apbūvei vai rūpnieciskai apbūvei. Ja konkrētā teritorija ir lauksaimniecības zeme, tad bez problēmām uz tās var būvēt lauksaimniecības būves – šķūņus, kūtis, saimniecības ēkas u.c. Savukārt, ja uz šādas zemes iecerēts uzbūvēt dzīvojamo māju – zemes gabals zem mājas ir  jātransformē. Tieši tāpat jārīkojas, ja dzīvojamo māju paredzēts būvēt uz meža zemes. Lai šādā veidā transformētu zemes gabala apbūves funkciju, personīgi jāvēršas un jākonsultējas konkrētās pašvaldības būvvaldē.